BẮN SÚNG - ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU Á 2018

JAKATA, IN DONESIA 19.08 - 26.08.2018
 
 HUY CHƯƠNG BẮN SÚNG  

------------------------------------------------------------------------------------------

THỨ NGÀY  GIỜ NỘI DUNG  
           
CN 19.08  09:00 10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội nam nữ    pdf
      10m S.trường hơi h.hợp đ.đội nam nữ - C.kết    pdf
     13:00 10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội nam nữ    pdf
      10m S.ngắn hơi h.hợp đ.đội nam nữ - C.kết    pdf
           
T2 20.08  08:30 10m Súng trường hơi nam    pdf
      10m Súng trường hơi nam - Chung kết    pdf
     10:30 10m Súng trường hơi nữ    pdf
      10m Súng trường hơi nữ - Chung kết    pdf
     09:00 Đĩa bay Trap nam    pdf
      Đĩa bay Trap nam - Chung kết    pdf
     09:00 Đĩa bay Trap nữ    pdf
      Đĩa bay Trap nữ - Chung kết    pdf
           
T3 21.08  09:00 10m Súng ngắn hơi nam    pdf
      10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết    pdf
     09:00 50m Súng trường 3 tư thế nam    pdf
      50m Súng trường 3 tư thế nam - Chung kết    pdf
     08:00 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội nam nữ    pdf
      Đĩa bay Trap h.hợp đ.đội nam nữ - Chung kết    pdf
           
T4 22.08  09:00 25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf
      25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết    pdf
     09:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ    pdf
      50m Súng trường 3 tư thế nữ - Chung kết    pdf
           
T5 23.08  09:00 Đĩa bay Double Trap nữ    pdf
     09:00 Đĩa bay Double Trap nam    pdf
      Đĩa bay Double Trap nam - Chung kết    pdf
           
T6 24.08  09:00 10m Súng ngắn hơi nữ   Đang
     09:00 300m Súng trường 3 tư thế nam   Đang
     09:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam - 1   Đang
     09:00 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam   Đang
     13:00 10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết    --
     15:00 10m S.trường di động tiêu chuẩn nam - C.kết    --
           
T7 25.08  08:30 10m Súng trường di động hỗn hợp nam    --
     09:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam - 2    DS
     15:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết    --
     09:00 Đĩa bay Skeet nữ - 1    --
     09:00 Đĩa bay Skeet nam - 1    --
           
CN 26.08  09:00 Đĩa bay Skeet nữ - 2    --
     09:00 Đĩa bay Skeet nam - 2    --
     14:00 Đĩa bay Skeet nữ - Chung kết    --
     16:00 Đĩa bay Skeet nam - Chung kết    --