BẮN SÚNG - ĐẠI HỔI THỂ THAO TOÀN QUỐC 2018

Trung tâm HL TT QG - Hà Nội. 25.11 - 03.12.2018
 
   HUY CHƯƠNG  

------------------------------------------------------------------------------------------

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KL
           
 CN  25.11  08:00  Đón tiếp các đoàn    
     08:00  Tập luyện các tuyến    
     09:00  Họp trọng tài    
           
 T2  26.11  08:00  Họp trọng tài    
     09:00  Họp BTC - Trưởng đoàn    
     09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu    
           
 T3  27.11  10:00  10m Súng trường hơi nam  TH  pdf
       10m Súng trường hơi nam - Chung kết  HD  pdf
       10m Súng trường hơi nam - Đồng đội     pdf
           
     10:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam    pdf
       50m Súng ngắn bắn chậm nam - Đồng đội     pdf
       Huy chương 27.11.2018    
           
 T4  28.11  09:00  10m S.trường di động tiêu chuẩn nữ và C.kết    pdf
       10m S.trường di động tiêu chuẩn nữ - Đồng đội  HN  pdf
           
     09:00  25m Súng ngắn ổ quay nam HCM  pdf
       25m Súng ngắn ổ quay nam - Đồng đội HCM  pdf
           
     09:00  10m Súng ngắn hơi nữ và Chung kết    pdf
       10m Súng ngắn hơi nữ - Đồng đội  HD  pdf
       Huy chương 28.11.2018    
           
 T5  29.11  09:00  50m Súng trường nằm nữ    pdf
       50m Súng trường nằm nữ - Đồng đội    pdf
           
     09:00  10m S.trường di động tiêu chuẩn nam và C.kết  HN  pdf
       10m S.trường di động tiêu chuẩn nam - Đồng đội    pdf
           
     09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam    pdf
       25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết    pdf
       25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Đồng đội    pdf
       Huy chương 29.11.2018    
           
 T6  30.11  09:00  10m Súng ngắn hơi nam nam và Chung kết    pdf
       10m Súng ngắn hơi nam - Đồng đội    pdf
           
     09:00  50m Súng trường nằm nam    pdf
       50m Súng trường nằm nam - Đồng đội    pdf
           
     09:00  Đĩa bay Skeet nam và Chung kết    pdf
       Đĩa bay Skeet nam - Đồng đội     pdf
           
     09:00  Đĩa bay Skeet nữ và Chung kết    pdf
       Đĩa bay Skeet nữ - Đồng đội     pdf
       Huy chương 30.11.2018    
           
 T7  01.12  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ    pdf
       10m St di động hỗn hợp nữ - Đồng đội    pdf
           
     09:00  10m Súng trường hơi nữ QNI,_VP  pdf
       10m Súng trường hơi nữ - Chung kết  VP  pdf
       10m Súng trường hơi nữ - Đồng đội    pdf
           
     09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    pdf
       25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam - Đồng đội  HCM  pdf
           
     09:00  Đĩa bay Trap nam và Chung kết    pdf
       Đĩa bay Trap nam - Đồng đội    pdf
           
     09:00  Đĩa bay Trap nữ và Chung kết    pdf
       Đĩa bay Trap nữ - Đồng đội    pdf
       Huy chương 01.12.2018    
           
 CN  02.12  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam    pdf
       10m Súng trường di động hỗn hợp nam - Đồng đội    pdf
           
     09:00  50m Súng trường 3 tư thế nam và Chung kết    pdf
       50m Súng trường 3 tư thế nam - Chung kết    
       50m Súng trường 3 tư thế nam - Đồng đội    pdf
           
     09:00  Đĩa bay Double Trap nam và Chung kết    pdf
       Đĩa bay Double Trap nam - Đồng đội    pdf
           
     09:00  Đĩa bay Double Trap nữ    pdf
       Đĩa bay Double Trap nữ - Đồng đội    pdf
       Huy chương 02.12.2018    
           
 T2  03.12  09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf
       25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết CAND  pdf
       25m Súng ngắn thể thao nữ - Đồng đội    pdf
           
     09:00  50m Súng trường 3 tư thế và Chung kết    pdf
       50m Súng trường 3 tư thế nữ - Chung kết    
       50m Súng trường 3 tư thế nữ - Đồng đội    pdf
       Huy chương 03.12.2018    
           
 T3  04.12  09:00  Trao thưởng