BẮN SÚNG - OLYMPIC XXXII - 2021

Xem dạng văn bản ở cuối dòng - pdf

THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG     ↓
           
 T7  24.07  06:30  10m Súng trường hơi nữ    pdf
     08:45  10m Súng trường hơi nữ - C.kết Ybe    pdf
           
     11:00  10m Súng ngắn hơi nam    pdf
     13:30  10m Súng ngắn hơi nam - C.kết  LIVE     pdf
           
 CN  25.07  07:00  10m Súng ngắn hơi nữ    pdf
     09:15  10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết    pdf
           
     07:00  Đĩa bay Skeet nữ - 1    pdf
     07:30  Đĩa bay Skeet nam - 1    pdf
           
     11:00  10m Súng trường hơi nam    pdf
     13:30  10m Súng trường hơi nam - Chung kết    pdf
           
 T2  26.07  07:00  Đĩa bay Skeet nữ - 2    pdf
     12:50  Đĩa bay Skeet nữ - Chung kết     pdf
           
     08:00  Đĩa bay Skeet nam - 2    pdf
     13:50  Đĩa bay Skeet nam - Chung kết    pdf
           
 T3  27.07  07:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội    pdf
     07:45  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - Bán kết    pdf
     09:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - C.kết    pdf
           
     11:15  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội    pdf
     12:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - Bán kết    pdf
     13:15  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - C.kết    pdf
           
 T4  28.07  07:00  Đĩa bay Trap nữ - 1    pdf
     07:25  Đĩa bay Trap nam - 1    pdf
           
 T5  29.07  07:00  Đĩa bay Trap nữ - 2    pdf
     12:30  Đĩa bay Trap nữ - Chung kết     pdf
           
     07:50  Đĩa bay Trap nam - 2    pdf
     13:10  Đĩa bay Trap nam - Chung kết     pdf
           
     07:00  25m Súng ngắn thể thao nữ - 1    pdf
           
 T6  30.07  07:00  25m Súng ngắn thể thao nữ - 2    pdf
     12:00  25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết     pdf
           
 T7  31.07  07:00  Đĩa bay Trap hỗn hợp    pdf
     11:30  Đĩa bay Trap hỗn hợp - Chung kết     pdf
           
     10:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ    pdf
     14:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ - Chung kết     pdf
           
 CN  01.08  06:30  25m Súng ngắn bắn nhanh nam - 1    pdf
           
 T2  02.08  06:30  25m Súng ngắn bắn nhanh nam - 2    pdf
     12:30  25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết     pdf
           
     09:30  50m Súng trường 3 tư thế nam    pdf
     14:50  50m Súng trường 3 tư thế nam - Chung kết     pdf