VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG THỂ GIỚI - KOR 2018

 CHANGWON, KOREA 02.09 - 14.09.2018
   HUY CHƯƠNG  

------------------------------------------------------------------------------------------

THỨ NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG      ↓
           
CN 02.09 06:30 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội   pdf
      10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - Chung kết   pdf
           
    09:00 50m Súng ngắn bắn chậm nam trẻ   pdf
      50m Súng ngắn bắn chậm nam trẻ - Đồng đội    pdf
           
    09:30 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội   pdf
      10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - Chung kết   pdf
           
T2 03.09 06:00 10m Súng trường hơi nam   pdf
      10m Súng trường hơi nam - Đồng đội    pdf
      10m Súng trường hơi nam - Chung kết   pdf
           
    06:30 Đĩa bay Trap nữ trẻ   pdf
      Đĩa bay Trap nữ trẻ - Đồng đội    pdf
      Đĩa bay Trap nữ trẻ - Chung kết   pdf
           
    07:00 Đĩa bay Trap nam   pdf
      Đĩa bay Trap nam - Đồng đội    pdf
      Đĩa bay Trap nam - Chung kết   pdf
           
    08:00 10m Súng trường hơi nữ   pdf
      10m Súng trường hơi nữ - Đồng đội    pdf
      10m Súng trường hơi nữ - Chung kết   pdf
           
T3 04.09 07:00 10m Súng ngắn hơi nữ   pdf
      10m Súng ngắn hơi nữ - Đồng đội   pdf
      10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết   pdf
           
    07:00 50m Súng ngắn bắn chậm nam   pdf
      50m Súng ngắn bắn chậm nam - Đồng đội   pdf
           
    09:30 50m Súng trường nằm nam - 1   pdf
      50m Súng trường nằm nam - 2   pdf
      50m Súng trường nằm nam   pdf
      50m Súng trường nằm nam  - Đồng đội   pdf
           
    11:00 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội trẻ   pdf
      10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội trẻ - Chung kết   pdf
           
    11:50 50m Súng trường nằm nữ - 1   pdf
      50m Súng trường nằm nữ - 2   pdf
      50m Súng trường nằm nữ   pdf
      50m Súng trường nằm nữ  - Đồng đội   pdf
           
T4 05.09 07:00 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội trẻ   pdf
      10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội trẻ - Chung kết   pdf
           
    07:00 50m Súng trường di động tiêu chuẩn nam   pdf
      50m Súng trường di động tiêu chuẩn nam - Đồng đội    pdf
           
    07:00 50m Súng trường di động tiêu chuẩn nam trẻ   pdf
           
    08:30 10m Súng ngắn hơi nữ trẻ   pdf
      10m Súng ngắn hơi nữ trẻ - Đồng đội    pdf
      10m Súng ngắn hơi nữ trẻ - Chung kết   pdf
           
T5 06.09 07:00 10m Súng ngắn hơi nam trẻ   pdf
      10m Súng ngắn hơi nam trẻ - Đồng đội   pdf
      10m Súng ngắn hơi nam trẻ - Chung kết   pdf
           
    07:00 10m Súng ngắn hơi nam   pdf
      10m Súng ngắn hơi nam - Đồng đội   pdf
      10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết   pdf
           
    06:30 Đĩa bay Trap nam trẻ   pdf
      Đĩa bay Trap nam trẻ trẻ - Đồng đội   pdf
      Đĩa bay Trap nam trẻ - Chung kết   pdf
           
    07:30 Đĩa bay Trap nữ   pdf
      Đĩa bay Trap nữ - Đồng đội   pdf
      Đĩa bay Trap nữ - Chung kết   pdf
           
    07:00 50m Súng trường di động hỗn hợp nam   pdf
      50m Súng trường di động hỗn hợp nam - Đồng đội   pdf
           
    07:00 50m Súng trường di động hỗn hợp nam trẻ   pdf
           
    06:30 50m Súng trường 3 tư thế nam - 1   pdf
      50m Súng trường 3 tư thế nam - 2   pdf
      50m Súng trường 3 tư thế nam - Đồng đội   pdf
T6 07.09   50m Súng trường 3 tư thế nam   pdf
      50m Súng trường 3 tư thế nam - Chung kết   pdf
           
    06:00 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội   pdf
      Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội - Chung kết   pdf
           
    11:30 10m Súng trường hơi nam trẻ   pdf
      10m Súng trường hơi nam trẻ - Đồng đội   pdf
      10m Súng trường hơi nam trẻ - Chung kết   pdf
           
    15:30 10m Súng trường hơi nữ trẻ   pdf
      10m Súng trường hơi nữ trẻ - Đồng đội   pdf
      10m Súng trường hơi nữ trẻ - Chung kết   pdf
           
    10:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ - 1   pdf
      50m Súng trường 3 tư thế nữ - 2   pdf
      50m Súng trường 3 tư thế nữ - Đồng đội   pdf
T7 08.09   50m Súng trường 3 tư thế nữ   pdf
      50m Súng trường 3 tư thế nữ - Chung kết   pdf
           
    06:30 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội trẻ   pdf
      Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội trẻ - Chung kết   pdf
           
    11:00 25m Súng ngắn thể thao nữ   pdf
      25m Súng ngắn thể thao nữ - Đồng đội   pdf
      25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết   pdf
           
    12:40 25m Súng ngắn thể thao nữ trẻ   pdf
      25m Súng ngắn thể thao nữ trẻ - Đồng đội   pdf
      25m Súng ngắn thể thao nữ trẻ - Chung kết   pdf
           
    06:30 Đĩa bay Double Trap nam   pdf
      Đĩa bay Double Trap nam - Đồng đội    pdf
           
CN 09.09 05:30 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam   pdf
      10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam - Đồng đội    pdf
      10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam - Chung kết   pdf
           
    05:30 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam trẻ   pdf
      10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam trẻ - Chung kết   pdf
           
    05:30 10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ   pdf
      10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ - Đồng đội    pdf
      10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ - Chung kết   pdf
           
    07:00 50m Súng trường bắn nằm nam trẻ   pdf
      50m Súng trường bắn nằm nam trẻ - Đồng đội   pdf
           
    08:45 50m Súng trường nằm nữ trẻ   pdf
      50m Súng trường nằm nữ trẻ - Đồng đội   pdf
           
    08:00 300m Súng trường nằm nam - 1   pdf
      300m Súng trường nằm nam - 2   pdf
      300m Súng trường nằm nam - Đồng đội    pdf
T2 10.09   300m Súng trường nằm nam   pdf
           
    06:30 25m Súng ngắn bắn nhanh nam   pdf
      25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Đồng đội   pdf
      25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết   pdf
           
    07:00 50m Súng trường 3 tư thế nam trẻ    pdf
      50m Súng trường 3 tư thế nam trẻ - Đồng đội   pdf
      50m Súng trường 3 tư thế nam trẻ - Chung kết   pdf
           
    09:45 300m Súng trường nằm nữ   pdf
      300m Súng trường nằm nữ - Đồng đội   pdf
           
    11:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam trẻ   pdf
      25m Súng ngắn bắn nhanh nam trẻ - Đồng đội   pdf
      25m Súng ngắn bắn nhanh nam trẻ - Chung kết   pdf
           
T3 11.09 06:30 Đĩa bay Skeet nam trẻ   pdf
      Đĩa bay Skeet nam trẻ - Đồng đội   pdf
      Đĩa bay Skeet nam trẻ - Chung kết   pdf
           
    09:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ trẻ   pdf
      50m Súng trường 3 tư thế nữ trẻ - Đồng đội   pdf
      50m Súng trường 3 tư thế nữ - Chung kết   pdf
           
    09:00 10m Súng trường di động hỗn hợp nam   pdf
      10m Súng trường di động hỗn hợp nam - Đồng đội   pdf
           
    09:00 10m Súng trường di động hỗn hợp nam trẻ   pdf
           
    09:00 10m Súng trường di động hỗn hợp nữ   pdf
      10m Súng trường di động hỗn hợp nữ - Đồng đội   pdf
           
    09:00 Đĩa bay Skeet nữ   pdf
      Đĩa bay Skeet nữ - Đồng đội   pdf
      Đĩa bay Skeet nữ - Chung kết   pdf
           
T4 12.09 07:00 25m Súng ngắn ổ quay nam -1   --
    07:00 Target Sprint Men   --
    07:00 Target Sprint Men Junior   --
    07:00 Target Sprint Women   --
    07:00 Target Sprint Women Junior   --
    08:00 300m Súng trường tiêu chuẩn nam   --
    09:30 25m Súng ngắn thể thao nam trẻ -1   --
    10:45 300m Súng trường 3 tư thế nữ   --
    11:45 Final Target Sprint Women Junior   --
    12:15 Final Target Sprint Men Junior   --
    12:45 Final Target Sprint Women   --
    13:30 Final Target Sprint Men   --
           
T5 13.09 06:30 Đĩa bay Skeet nữ trẻ - 1   --
    07:00 25m Súng ngắn ổ quay nam - 2   --
    07:00 Target Sprint Men Team   --
    07:00 Target Sprint Women Team   --
    07:00 Target Sprint Mixed Team   --
    07:05 Đĩa bay Skeet nam - 1   --
    09:00 25m Súng ngắn thể thao nam trẻ -2   --
    11:00 Final Target Sprint Men Team   --
    10:00 Final Target Sprint Women Team   --
    13:00 Final Target Sprint Mixed Team   --
           
T6 14.09 06:30 Đĩa bay Skeet nữ - 2   --
    07:00 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam   --
    07:05 Đĩa bay Skeet nam - 2   --
    08:00 300m Súng trường 3 tư thế nam   --
    10:30 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam trẻ   --
    13:15 Đĩa bay Skeet nữ trẻ - Chung kết   --
    14