CÚP BẮN SÚNG QUỐC GIA - 2019

Trung tâm HL TT QH - Hà Nội. 01.05 - 10.05.2019

 

     
   HUY CHƯƠNG  
     

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KLQG.mới  
           
 T4  01.05  08:00  Đón tiếp    
     08:00  Tập luyện    
     09:00  Họp Trọng tài    
           
 T7  04.05  08:00  Tập luyện    
     09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị    
     09:00  Họp BTC với lãnh đội, trưởng đoàn    
           
 CN  05.05  08:00  10m Súng trường di động nữ / Chung kết    pdf
       10m Súng trường di động nữ - Đồng đội     pdf
           
     08:00  10m Súng ngắn hơi nữ    pdf
       10m Súng ngắn hơi nữ - Đồng đội    pdf
       10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết HN  pdf
           
     08:00  50m Súng trường nằm nữ    pdf
       50m Súng trường nằm nữ - Đồng đội     pdf
           
     08:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam / Chung kết    pdf
           
     10:00  50m Súng trường nằm nam    pdf
       50m Súng trường nằm nam - Đồng đội     pdf
           
     11:30  10m Súng ngắn hơi nam    pdf
       10m Súng ngắn hơi nam - Đồng đội    pdf
       10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết    pdf
           
 T2  06.05  08:00  10m Súng trường di động nam    pdf
       10m Súng trường di động nam - Đồng đội    pdf
           
     08:00  10m Súng trường hơi nữ    pdf
       10m Súng trường hơi nữ - Đồng đội QĐ. HN  pdf
       10m Súng trường hơi nữ - Chung kết    pdf
           
     08:00  25m Súng ngắn thể thao nữ / Chung kết    pdf
       25m Súng ngắn thể thao nữ - Đồng đội    pdf
           
     11:30  10m Súng trường hơi nam    pdf
       10m Súng trường hơi nam - Đồng đội    pdf
       10m Súng trường hơi nam - Chung kết    pdf
           
     14:00  25m Súng ngắn ổ quay nam    pdf
       25m Súng ngắn ổ quay nam - Đồng đội    pdf
     17:00  Khai mạc, trao thưởng đợt 1    
           
 T3  07.05  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ    pdf
       10m Súng trường di động hỗn hợp nữ - Đ.đội    pdf
           
     08:00  50m Súng trường 3 tư thế nam    pdf
       50m Súng trường 3 tư thế nam - Đồng đội    pdf
       50m Súng trường 3 tư thế nam - Chung kết    pdf
           
     08:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội    pdf
       10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - C.kết    pdf
           
 T4  08.05  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam    pdf
       10m Súng trường di động hỗn hợp nam - Đ.đội    pdf
           
     08:00  25m Súng ngắn thể thao nam    pdf
       25m Súng ngắn thể thao nam - Đồng đội    pdf
           
     08:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ    pdf
       50m Súng trường 3 tư thế nữ - Đồng đội     pdf
       50m Súng trường 3 tư thế nữ - Chung kết    pdf
           
     14:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    pdf
       25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam - Đồng đội    pdf
           
 T5  09.05  08:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam    pdf
       50m Súng ngắn bắn chậm nam - Đồng đội    pdf
           
     08:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội HCM  pdf
       10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - C.kết     pdf
     14:00  Trao thưởng, Bế mạc    
           
           

---------------------------------------------------------------------------------------------------