CÚP BẮN SÚNG QUỐC GIA - 2020

 
 HUY CHƯƠNG  MEDAL
     

-----------------------------------------------------------------------------------------

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KLQG  
       mới    
 20.06  08:00  Đón tiếp      
   08:00  Tập luyện      
   09:00  Họp trọng tài      
           
 21.06  08:00  Tập luyện      
   09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu      
   09:00  Họp BTC, Lãnh đội      
           
 22.06  08:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội    pdf  DS
   08:00  50m Súng ngắn nam    pdf  DS
   08:00  25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf  DS
           
 23.06  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ    pdf  DS
   08:00  50m Súng trường nằm nam    pdf  DS
   08:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội    pdf  DS
   11:30  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - Chung kết    pdf  
           
 24.06  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam    pdf  DS
   08:00  10m Súng trường hơi nữ    pdf  DS
   08:00  10m Súng trường hơi nữ - Chung kết LiveYouTobe    pdf  
   08:00  25m Súng ngắn thể thao nam    pdf  DS
   16:00  Khai mạc - Trao thưởng đợt 1      
           
 25.06  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ    pdf  DS
   08:00  10m Súng ngắn hơi nữ    pdf  DS
   08:00  10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết   CAND  pdf  
   08:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam    pdf  DS
           
 26.06  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam    pdf  DS
   08:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ    pdf  DS
   08:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ - Chung kết     pdf  
   08:00  10m Súng trường hơi nam    pdf  DS
   12:00  10m Súng trường hơi nam - Chung kết LiveYouTobe    pdf  
   08:00  25m Súng ngắn ổ quay nam    pdf  DS
           
 27.06  08:00  50m Súng trường 3 tư thế nam    pdf  DS
 27.06  08:00  50m Súng trường 3 tư thế nam - Chung kết    pdf  
   08:00  10m Súng ngắn hơi nam    pdf  DS
   08:00  10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết LiveYouTobe   Live  
           
 28.06  08:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    pdf  DS
   08:00  50m Súng trường nằm nữ    pdf  DS
   14:00  Bế mạc - Trao thưởng