CÚP ĐĨA BAY THẾ GIỚI - MEX 2019

ACAPULCO, MEX. 15.03 - 26.03.2019
THỨ NGÀY GIỜ NỘI DUNG KL mới
           
           
T6 15.03   Đón tiếp    
           
T7 16.03   Kiểm tra trường bắn    
      Tập luyện    
      Họp    
      Khai mạc    
           
CN 17.03   Đĩa bay Trap nữ - 1    
           
T2 18.03   Đĩa bay Trap nữ - 2    
      Đĩa bay Trap nữ - Chung kết     
           
      Đĩa bay Trap nam - 1    
           
T3 19.03   Đĩa bay Trap nam - 2    
      Đĩa bay Trap nam - Chung kết     
           
T4 20.03   Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội    
      Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội - Chung kết     
           
T5 21.03   Tập luyện    
           
T6 22.03   Tập luyện    
           
T7 23.03   Đĩa bay Skeet nữ - 1    
           
CN 24.03   Đĩa bay Skeet nữ - 2    
      Đĩa bay Skeet nữ - Chung kết     
           
      Đĩa bay Skeet nam - 1    
           
T2 25.03   Đĩa bay Skeet nam - 2    
      Đĩa bay Skeet nam - Chung kết