SÚNG HƠI THANH THIẾU NIÊN 2020

Súng hơi thanh thiếu niên, Hải Phòng, 20.07 - 30.07.2020
 
 HUY CHƯƠNG  

------------------------------------------------------------------------------------------

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG  KL.TTN    
       mới  ↓  
 T2.20.07  08:00  Đón tiếp      
   08:00  Tập luyện      
   09:00  Họp Trọng tài      
           
 T3.21.07  08:00  Tập luyện      
   09:00  Kiểm tra trang bị, vũ khí      
   09:00  Họp Trưởng đoàn      
 Từ          
 T4.22.07  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ - tuổi 16 HNO, QNA  pdf  DS
 đến  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ - tuổi 18 QDO  pdf  DS
           
   08:00  10m Súng trường hơi nữ - tuổi 16 QDO, QDO  pdf  DS
   08:00  10m Súng trường hơi nữ - tuổi 18 HCM  pdf  DS
           
   08:00  10m Súng trường hơi nam - tuổi 16 HCM  pdf  DS
   08:00  10m Súng trường hơi nam - tuổi 18    pdf  DS
           
   08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam - tuổi 16 HPH, HPH  pdf  DS
   08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam - tuổi 18 QDO  pdf  DS
           
   08:00  10m Súng trường hơi phổ thông nữ - tuổi 16    pdf  DS
   08:00  10m Súng trường hơi phổ thông nữ - tuổi 18 HCM, HCM  pdf  DS
           
   08:00  10m Súng trường hơi phổ thông nam - tuổi 16    pdf  DS
   08:00  10m Súng trường hơi phổ thông nam - tuổi 18 HCM, HCM  pdf  DS
           
  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ - tuổi 16 THO, QNA  pdf  DS
   08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ - tuổi 18 QDO  pdf  DS
           
   08:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - tuổi 16 QDO  pdf  DS
   08:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - tuổi 18 HCM  pdf  DS
           
   08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam - tuổi 16  HPH  pdf  DS
   08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam - tuổi 18  HNO  pdf  DS
           
   08:00  10m Súng ngắn hơi nữ - tuổi 16  HCM  pdf  DS
   08:00  10m Súng ngắn hơi nữ - tuổi 18    pdf  DS
           
   08:00  10m Súng ngắn hơi nam - tuổi 16    pdf  DS
   08:00  10m Súng ngắn hơi nam - tuổi 18    pdf  DS
           
   08:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - tuổi 16 HCM  pdf  DS
   08:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - tuổi 18 QNI  pdf  DS
 đến          
 T5.30.07