TAY SÚNG XUẤT SẮC QUỐC GIA - 2019

TRUNG TÂM HLTTQG HÀ NỘI. 20.07 - 30.07.2019
 
 HUY CHƯƠNG  

------------------------------------------------------------------------------------------

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KL QG  
         mới  
 T7  20.07  08:00  Đón tiếp    
     08:00  Tập luyện    
     09:00  Họp Trọng tài    
           
 CN  21.07  08:00  Tập luyện    
     09:00  Kiểm tra trang bị, vũ khí    
     09:00  Họp Trưởng đoàn    
           
 T2  22.07  08:30  Khai mạc    
     09:30  10m Súng trường hơi nam    pdf
       10m Súng trường hơi nam - Chung kết Live    pdf
           
     09:30  50m Súng ngắn nam    pdf
           
 T3  23.07  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ    pdf
       10m S.trường di động tiêu chuẩn nữ - C.kết    pdf
           
     09:00  10m Súng trường hơi nữ    pdf
       10m Súng trường hơi nữ - Chung kết Live  VP  pdf
           
     09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam    pdf
       25m Súng ngắn bắn nhanh nam - C.kết    pdf
           
     09:00  50m Súng trường nằm nam    pdf
           
     09:00  Đĩa bay Skeet nam    pdf
       Đĩa bay Skeet nam - Chung kết    pdf
           
     09:00  Đĩa bay Skeet nữ    pdf
       Đĩa bay Skeet nữ - Chung kết    pdf
           
 T4  24.07  09:00  10m S.trường di động tiêu chuẩn nam    pdf
       10m St di động tiêu chuẩn nam - C.kết    pdf
           
     09:00  10m Súng ngắn hơi nam    pdf
       10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết Live    pdf
           
     09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf
       25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết    pdf
           
     09:00  50m Súng trường nằm nữ    pdf
           
     09:00  Đĩa bay Trap nam    pdf
       Đĩa bay Trap nam - Chung kết    pdf
           
     09:00  Đĩa bay Trap nữ    pdf
       Đĩa bay Trap nữ - Chung kết    pdf
           
 T5  25.07  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ    pdf
           
     09:00  10m Súng ngắn hơi nữ    pdf
       10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết Live    pdf
           
     09:00  25m Súng ngắn ổ quay nam    pdf
           
     09:00  Đĩa bay Double Trap nam    pdf
       Đĩa bay Double Trap nam - Chung kết    pdf
           
     09:00  Đĩa bay Double Trap nữ    pdf
           
 T6  26.07  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam    pdf
           
     09:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội  HD  pdf
       10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - Chung kết    pdf
           
     08:30  50m Súng trường 3 tư thế nam    pdf
       50m Súng trường 3 tư thế nam - C.kết Video    pdf
           
     09:00  Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội    pdf
       Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội - Chung kết    pdf
           
 T7  27.07  09:00  25m Súng ngắn thể thao nam    pdf
           
     08:30  50m Súng trường 3 tư thế nữ    pdf
       50m Súng trường 3 tư thế nữ - Chung kết    pdf
           
 CN  28.07  09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    DS
           
     09:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội    DS
     11:00  10m St hơi hỗn hợp đồng đội - C.kết Live    DS
           
     14:00  Bế mạc