TAY SÚNG XUẤT SẮC QUỐC GIA 2020

 
 HUY CHƯƠNG  
     

-------------------------------------------

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG  ↓
       
 10.10  08:00  Đón tiếp  
 T7  08:00  Tập luyện  
   09:00  Họp trọng tài  
       
 11.10  09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu  
 CN  09:00  Họp BTC, Lãnh đội  
       
 12.10  09:00  10m Súng trường hơi nam  pdf
 T2  14:30  10m Súng trường hơi nam - Chung kết Ytube
   09:00  50m Súng ngắn nam  pdf
   09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf
       
 13.10  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ  pdf
 T3  09:00  10m Súng trường hơi nữ  pdf
 T3  14:30  10m Súng trường hơi nữ - Chung kết   pdf
   09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam  pdf
       
 14.10  09:00  10m S.trường di động tiêu chuẩn nam  pdf
 T4  09:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội  pdf
   09:00  25m Súng ngắn thể thao nam  pdf
   16:00  Khai mạc  
       
 15.10  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ  pdf
 T5  09:00  10m Súng ngắn hơi nam  pdf
   09:00  50m Súng trường nằm nam  pdf
       
 16.10  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam  pdf
 T6  08:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ  pdf
   09:00  10m Súng ngắn hơi nữ  pdf
   09:00  25m Súng ngắn ổ quay nam  pdf
       
 17.10  08:00  50m Súng trường 3 tư thế nam  pdf
 T6  09:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội  pdf
       
 18.10  09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  pdf
 CN  09:00  50m Súng trường nằm nữ  pdf
   10:30  Bế mạc