VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG CHÂU Á- QAT 2019

Doha, Qatar. 04.11 - 13.11.2019
 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KLQG
       mới  
05.11  12:00 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội trẻ    pdf
    Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội trẻ - Chung kết    pdf
         
   13:00 10m Súng trường hơi nam    pdf
    10m Súng trường hơi nam - MQS    pdf
    10m Súng trường hơi nam - Đồng đội    pdf
    10m Súng trường hơi nam - Chung kết    pdf
         
   15:00 10m Súng trường hơi nữ    pdf
    10m Súng trường hơi nữ - MQS    pdf
    10m Súng trường hơi nữ - Đồng đội    pdf
    10m Súng trường hơi nữ - Chung kết    pdf
         
   15:00 10m Súng ngắn hơi nữ    pdf
    10m Súng ngắn hơi nữ - MQS    pdf
    10m Súng ngắn hơi nữ - Đồng đội    pdf
    10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết    pdf
         
06.11  12:00 Đĩa bay Trap nam     pdf
    Đĩa bay Trap nam - MQS    pdf
    Đĩa bay Trap nam - Đồng đội    pdf
    Đĩa bay Trap nam - Chung kết    
         
   12:00 Đĩa bay Trap nữ    pdf
    Đĩa bay Trap nữ - Đồng đội    pdf
    Đĩa bay Trap nữ - Chung kết    pdf
         
   13:00 50m Súng trường nằm nam trẻ    pdf
    50m Súng trường nằm nam trẻ - Đồng đội     pdf
         
   13:00 50m Súng trường nằm nữ trẻ    pdf
    50m Súng trường nằm nữ trẻ - Đồng đội     pdf
         
   13:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam     pdf
    25m Súng ngắn bắn nhanh nam - MQS    pdf
    25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Đồng đội     pdf
    25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết    pdf
         
   16:20 25m Súng ngắn bắn nhanh nam trẻ    pdf
    25m Súng ngắn bắn nhanh nam trẻ - Đồng đội     pdf
    25m Súng ngắn bắn nhanh nam trẻ - Chung kết    pdf
         
   18:10 10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - 1    pdf
    10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - 2    pdf
    10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - Chung kết    pdf
         
07.11  13:00 10m Súng ngắn hơi nữ trẻ    pdf
    10m Súng ngắn hơi nữ trẻ - MQS    pdf
    10m Súng ngắn hơi nữ trẻ - Đồng đội     pdf
    10m Súng ngắn hơi nữ trẻ - Chung kết     pdf
         
   13:00 50m Súng trường 3 tư thế nam trẻ    pdf
    50m Súng trường 3 tư thế nam trẻ - MQS    pdf
    50m Súng trường 3 tư thế nam trẻ - Đồng đội    pdf
    50m Súng trường 3 tư thế nam trẻ - Chung kết    
         
   13:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ trẻ    pdf
    50m Súng trường 3 tư thế nữ trẻ - MQS    pdf
    50m Súng trường 3 tư thế nữ trẻ - Đồng đội    pdf
    50m Súng trường 3 tư thế nữ trẻ - Chung kết    pdf
         
   13:30 Đĩa bay Trap nam trẻ     pdf
    Đĩa bay Trap nam trẻ - Đồng đội    pdf
    Đĩa bay Trap nam trẻ - Chung kết    pdf
         
   13:30 Đĩa bay Trap nữ trẻ     pdf
    Đĩa bay Trap nữ trẻ - Đồng đội     pdf
    Đĩa bay Trap nữ trẻ - Chung kết    pdf
         
08.11  12:00 Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội    pdf
    Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội - Chung kết    pdf
         
   13:00 50m Súng trường nằm nữ    pdf
    50m Súng trường nằm nữ - Đồng đội    pdf
         
   13:00 25m Súng ngắn thể thao nữ     pdf
    25m Súng ngắn thể thao nữ - MQS    pdf
    25m Súng ngắn thể thao nữ - Đồng đội     pdf
    25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết     pdf
         
   14:45 50m Súng trường nằm nam    pdf
    50m Súng trường nằm nam - Đồng đội    pdf
         
   15:30 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    pdf
    25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  MQS    pdf
    25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam - Đồng đội     pdf
         
   16:15 10m Súng trường hơi nam thiếu niên    pdf
    10m Súng trường hơi nam thiếu niên - MQS    pdf
    10m Súng trường hơi nam thiếu niên - Đồng đội    pdf
    10m Súng trường hơi nam thiếu niên - Chung kết    pdf
         
   16:15 10m Súng ngắn hơi nam thiếu niên    pdf
    10m Súng ngắn hơi nam thiếu niên - MQS    pdf
    10m Súng ngắn hơi nam thiếu niên - Đồng đội    pdf
    10m Súng ngắn hơi nam thiếu niên - Chung kết    pdf
         
   18:00 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam trẻ    pdf
    25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam trẻ - Đồng đội    pdf
         
09.11  13:00 25m Súng ngắn thể thao nam trẻ     pdf
    25m Súng ngắn thể thao nam trẻ - Đồng đội    pdf
         
   13:00 25m Súng ngắn ổ quay nam    pdf
    25m Súng ngắn ổ quay nam - Đồng đội    pdf
         
   13:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ     pdf
    50m Súng trường 3 tư thế nữ - MQS    pdf
    50m Súng trường 3 tư thế nữ - Đồng đội    pdf
    50m Súng trường 3 tư thế nữ - Chung kết    pdf
         
   17:15 10m Súng trường hơi nữ thiếu niên    pdf
    10m Súng trường hơi nữ thiếu niên - Đồng đội    pdf
    10m Súng ngắn hơi nữ thiếu niên - Chung kết     pdf
         
   17:15 10m Súng ngắn hơi nữ thiếu niên    pdf
    10m Súng ngắn hơi nữ thiếu niên - MQS    pdf
    10m Súng ngắn hơi nữ thiếu niên - Đồng đội    pdf
    10m Súng trường hơi nữ thiếu niên - Chung kết    pdf
         
10.11  12:00 Đĩa bay Skeet nam    pdf
    Đĩa bay Skeet nam - MQS    pdf
    Đĩa bay Skeet nam - Đồng đội     pdf
    Đĩa bay Skeet nam - Chung kết    pdf
         
   12:00 Đĩa bay Skeet nữ     pdf
    Đĩa bay Skeet nữ - MQS    pdf
    Đĩa bay Skeet nữ - Đồng đội     pdf
    Đĩa bay Skeet nữ - Chung kết    pdf
         
   13:00 10m S.trường di động tiêu chuẩn nam    pdf
    10m S.trường di động tiêu chuẩn nam - Đ.đội    pdf
    10m S.trường di động tiêu chuẩn nam - C.kết    pdf
         
   13:00 10m S.trường di động tiêu chuẩn nữ    pdf
    10m S.trường di động tiêu chuẩn nữ - Đồng đội    pdf
    10m S.trường di động tiêu chuẩn nữ - C.kết    pdf
         
   13:00 50m Súng trường 3 tư thế nam    pdf
    50m Súng trường 3 tư thế nam - MQS    pdf
    50m Súng trường 3 tư thế nam - Đồng đội    pdf
    50m Súng trường 3 tư thế nam - Chung kết    pdf
         
   15:50 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - 1    pdf
    10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - 2    pdf
    10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - C.kết    pdf
         
   18:35 10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội trẻ - 1    pdf
    10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội trẻ - 2    pdf
    10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội trẻ - C.kết    pdf
         
11.11  13:00 10m Súng ngắn hơi nam    pdf
    10m Súng ngắn hơi nam - MQS    pdf
    10m Súng ngắn hơi nam - Đồng đội    pdf
    10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết    pdf
         
   14:00 Đĩa bay Skeet nam trẻ    pdf
    Đĩa bay Skeet nam trẻ - Đồng đội    pdf
    Đĩa bay Skeet nam trẻ - Chung kết    pdf
         
   14:00 Đĩa bay Skeet nữ trẻ    pdf
    Đĩa bay Skeet nữ trẻ - Đồng đội    pdf
    Đĩa bay Skeet nữ trẻ - Chung kết     pdf
         
   15:00 10m Súng ngắn hơi nam trẻ    pdf
    10m Súng ngắn hơi nam trẻ - MQS    pdf
    10m Súng ngắn hơi nam trẻ - Đồng đội    pdf
    10m Súng ngắn hơi nam trẻ - Chung kết    pdf
         
   17:00 10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội trẻ - 1    pdf
    10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội trẻ - 2    pdf
    10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội trẻ - C.kết