VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG ĐÔNG NAM Á - 2018

CHINESE TAIPEI, 21.10 - 31.10.2018
 
   HUY CHƯƠNG  

------------------------------------------------------------------------------------------

 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KL ĐNÁ
           
 T3  23.10  10:00  25m Súng ngắn thể thao nữ    
     16:00  25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết     
     10:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam    
     10:00  Đĩa bay Skeet nam - 1    
     10:00  Đĩa bay Skeet nữ - 1    
     10:00  10m Súng trường hơi nam    
     12:30  10m Súng trường hơi nam - Chung kết    
     12:00  10m Súng trường hơi nam trẻ    
     14:30  10m Súng trường hơi nam trẻ - Chung kết    
           
 T4  24.10  10:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam    
     16:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết    
     10:00  10m Súng trường hơi nữ    
     12:30  10m Súng trường hơi nữ - Chung kết    
     12:00  10m Súng trường hơi nữ trẻ    
     14:30  10m Súng trường hơi nữ trẻ - Chung kết    
     10:00  Đĩa bay Skeet nam - 2    
       Đĩa bay Skeet nam - Chung kết    
     10:00  Đĩa bay Skeet nữ - 2    
       Đĩa bay Skeet nữ - Chung kết    
           
 T5  25.10  10:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    
     10:00  10m Súng ngắn hơi nữ    
     12:30  10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết    
     12:00  10m Súng ngắn hơi nữ trẻ    
     14:30  10m Súng ngắn hơi nữ trẻ - Chung kết    
     14:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội    
     16:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội - Chung kết    
           
 T6  26.10  10:00  10m Súng ngắn hơi nam    
     12:30  10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết    
     12:00  10m Súng ngắn hơi nam trẻ    
     14:30  10m Súng ngắn hơi nam trẻ - Chung kết    
     10:00  Đĩa bay Trap nam - 1    
     10:00  Đĩa bay Trap nữ - 1    
           
 T7  27.10  10:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội    
     14:30  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - Chung kết    
     10:00  50m Súng trường nằm nam    
     12:00  50m Súng trường nằm nữ    
     10:00  Đĩa bay Trap nam - 2    
       Đĩa bay Trap nam - Chung kết    
     10:00  Đĩa bay Trap nữ - 2    
       Đĩa bay Trap nữ - Chung kết    
           
 CN  28.10  10:00  50m Súng trường 3 tư thế nam    
     14:30  50m Súng trường 3 tư thế nam - Chung kết    
     10:00  25m Súng ngắn ổ quay nam    
     10:00  Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội    
       Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội - Chung kết    
           
 T2  29.10  10:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ    
     14:30  50m Súng trường 3 tư thế nữ - Chung kết    
           
 T3  30.10  10:00  Đĩa bay Double Trap nam    
       Đĩa bay Double Trap nam - Chung kết    
     10:00  Đĩa bay Double Trap nữ