VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG ĐÔNG NAM Á - 2019

 
   Đội tuyển Việt Nam tham dự  
   HUY CHƯƠNG  

------------------------------------------------------------------------------------------

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG KLQG
       mới  
 20.08  09:00  10m Súng trường hơi nam trẻ    pdf
     10m Súng trường hơi nam trẻ - Chung kết    pdf
     10m Súng trường hơi nam trẻ - Đồng đội    pdf
         
   11:30  10m Súng trường hơi nữ trẻ    pdf
     10m Súng trường hơi nữ trẻ - Chung kết    pdf
     10m Súng trường hơi nữ trẻ - Đồng đội     pdf
         
   09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf
     25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết    pdf
     25m Súng ngắn thể thao nữ - Đồng đội    pdf
         
   09:00  50m Súng ngắn nam    pdf
     50m Súng ngắn nam - Đồng đội    pdf
         
 21.08  09:00  10m Súng ngắn hơi nam trẻ    pdf
     10m Súng ngắn hơi nam trẻ - Chung kết     pdf
     10m Súng ngắn hơi nam trẻ - Đồng đội    pdf
         
   11:00  10m Súng ngắn hơi nữ trẻ    pdf
     10m Súng ngắn hơi nữ trẻ - Chung kết     pdf
     10m Súng ngắn hơi nữ trẻ - Đồng đội    pdf
         
   09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    pdf
     25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam - Đồng đội     pdf
         
   09:00  Đĩa bay Skeet nam    pdf
     Đĩa bay Skeet nam - Chung kết     pdf
     Đĩa bay Skeet nam - Đồng đội    pdf
         
   09:00  Đĩa bay Skeet nữ    pdf
     Đĩa bay Skeet nữ - Chung kết     pdf
         
 22.08  09:00  10m Súng trường hơi nam    pdf
     10m Súng trường hơi nam - Chung kết     
     10m Súng trường hơi nam - Đồng đội    pdf
         
   11:00  10m Súng trường hơi nữ    pdf
     10m Súng trường hơi nữ- Chung kết     
     10m Súng trường hơi nữ- Đồng đội    pdf
         
   09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam    pdf
     25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết     
     25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Đồng đội    
         
 23.08  09:00  10m Súng ngắn hơi nam    
   11:00  10m Súng ngắn hơi nữ    
   13:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội    
   09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam - 1    
   09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ - 1    
   09:00  Đĩa bay Trap nam - 1    
   09:00  Đĩa bay Trap nữ - 1    
         
 24.08  09:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội    
   09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam - 2    
   09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ - 2    
   09:00  50m Súng trường nằm nam    
   11:00  50m Súng trường nằm nữ    
   09:00  Đĩa bay Trap nam - 2    
   09:00  Đĩa bay Trap nữ - 2    
         
 25.08  09:00  25m Súng ngắn ổ quay nam    
   09:00  50m Súng trường 3 tư thế nam    
   09:00  Đĩa bay Trap hỗn hợp đồng đội    
         
 27.08  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam    
   09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ    
   09:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ    
   09:00  Đĩa bay Double Trap nam    
   09:00  Đĩa bay Double Trap nữ