VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG QUỐC GIA – 2017

       HUY CHƯƠNG    
           
 THỨ  NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG  KL*
           
 CN  22.10  09:00  10m Súng trường hơi nam  *  pdf
     15:00  10m Súng trường hơi nam - Chung kết  *  pdf
     09:00  25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf
     12:00  25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết  *  pdf
     09:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam    pdf
     14:00  50m Súng ngắn bắn chậm nam - Chung kết    pdf
           
 T2  23.10  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ    pdf
     13:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ - Chung kết    pdf
     09:00  10m Súng trường hơi nữ  **  pdf
     14:00  10m Súng trường hơi nữ - Chung kết    pdf
     09:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam  *  pdf
     12:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết    pdf
     16:00  Khai mạc, trao thưởng đợt 1    
           
 T3  24.10  09:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam    pdf
     13:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam - Chung kết    pdf
     09:00  10m Súng ngắn hơi nữ    pdf
     15:00  10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết    pdf
     09:00  50m Súng trường nằm nam    pdf
       50m Súng trường nằm nam - Chung kết    pdf
           
 T4  25.10  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ    pdf
     09:00  10m Súng ngắn hơi nam    pdf
     14:00  10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết    pdf
     09:00  50m Súng trường nằm nữ    pdf
     09:00  Đĩa bay Skeet nam    pdf
     14:00  Đĩa bay Skeet nam - Chung kết    pdf
     09:00  Đĩa bay Skeet nữ    pdf
     14:00  Đĩa bay Skeet nữ - Chung kết    pdf
           
 T5  26.10  09:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam    pdf
     09:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    pdf
     09:00  50m Súng trường 3x40 nam    pdf
     14:00  50m Súng trường 3x40 nam - Chung kết    pdf
     09:00  Đĩa bay Trap nam    pdf
     14:00  Đĩa bay Trap nam - Chung kết    pdf
     09:00  Đĩa bay Trap nữ    pdf
     14:00  Đĩa bay Trap nữ - Chung kết    pdf
           
 T6  27.10  09:00  25m Súng ngắn thể thao nam    pdf
     09:00  50m Súng trường 3x20 nữ    pdf
     14:00  50m Súng trường 3x20 nữ - Chung kết    pdf
     09:00  Đĩa bay Double Trap nam    pdf
     14:00  Đĩa bay Double Trap nam - Chung kết    pdf
     09:00  Đĩa bay Double Trap nữ    pdf
           
 T7  28.10  09:00  25m Súng ngắn ổ quay nam    pdf
     14:00  Bế mạc, trao thưởng