VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG QUỐC GIA 2020

   Nhật ký giải  Số lượng thành viên
   Tổng hợp thành tích giải  Số lượng từng nội dung
   HUY CHƯƠNG  
     

--------------------------------------------------------------------------------------------

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG  ↓
       
 03.11  08:00  Đón tiếp  
 T3  08:00  Tập luyện  
   09:00  Họp trọng tài  
       
 04.11  09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu  
 T4  09:00  Họp BTC, Lãnh đội  
       
 05.11  08:00  10m Súng trường hơi nam  pdf
 T5  15:30  10m Súng trường hơi nam - Chung kết  pdf
   08:00  50m Súng ngắn nam  pdf
   08:00  25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf
       
 06.11  10:00  Khai mạc  
 T6  12:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ  pdf
   12:00  10m Súng trường hơi nữ  pdf
   12:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam  pdf
       
 07.11  08:00  10m S.trường di động tiêu chuẩn nam  pdf
 T7  08:00  10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội  pdf
   08:00  25m Súng ngắn thể thao nam  pdf
       
 08.11  08:00  10m S.trường di động hỗn hợp nữ  pdf
 CN  08:00  10m Súng ngắn hơi nam  pdf
   08:00  50m Súng trường nằm nam  pdf
       
 09.11  08:00  10m S.trường di động hỗn hợp nam  pdf
 T2  08:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ  pdf
   08:00  10m Súng ngắn hơi nữ  pdf
   08:00  25m Súng ngắn ổ quay nam  pdf
       
 10.11  08:00  50m Súng trường 3 tư thế nam  pdf
 T3  08:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội  pdf
       
 11.10  08:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  pdf
 T4  08:00  50m Súng trường nằm nữ  DS
   15:30  Bế mạc