VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ QG 2020

   HUY CHƯƠNG  
     

-----------------------------------------------------------------------------------------

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG    
           
 22.09  08:00  Đón tiếp      
 T3  08:00  Tập luyện      
   09:00  Họp trọng tài      
           
 23.09  08:00  Tập luyện      
 T4  09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu      
   09:00  Họp BTC, Lãnh đội      
           
 24.09  08:00  10m Súng trường hơi nam      pdf
 T5  14:00  10m Súng trường hơi nam - Chung kết      pdf
   08:00  50m Súng ngắn nam      pdf
   08:00  25m Súng ngắn thể thao nữ      pdf
     25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết      pdf
           
 25.09  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ      pdf
 T6  13:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nữ - C.kết      
   08:00  10m Súng trường hơi nữ      pdf
   14:00  10m Súng trường hơi nữ - Chung kết      pdf
   08:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam      pdf
     25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết      pdf
           
 26.09  08:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam      pdf
 T7  13:00  10m Súng trường di động tiêu chuẩn nam - C.kết      pdf
   08:00  10m Súng trường hơi hỗn hợp đồng đội      pdf
   08:00  25m Súng ngắn thể thao nam      pdf
           
 27.09  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nữ      pdf
 CN  08:00  10m Súng ngắn hơi nam      pdf
   14:39  10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết      pdf
   08:00  50m Súng trường nằm nam      pdf
           
 28.09  08:00  10m Súng trường di động hỗn hợp nam      pdf
 T2  08:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ      pdf
   12:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ - Chung kết      pdf
   08:00  10m Súng ngắn hơi nữ      pdf
   14:30  10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết      pdf
   08:00  25m Súng ngắn ổ quay nam      pdf
           
 29.09  08:00  50m Súng trường 3 tư thế nam      pdf
 T3  13:00  50m Súng trường 3 tư thế nam - Chung kết      pdf
   08:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội      pdf
   12:00  10m Súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - Chung kết      pdf
           
 30.09  08:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam      pdf
 T4  08:00  50m Súng trường nằm nữ      pdf
   10:30  Bế mạc - Trao thưởng      
           
           
           

------------------------------------------------------------------------------------------