VÔ ĐỊCH BẮN SÚNG TRẺ QUỐC GIA 2021

HUY CHƯƠNG

--------------------------------------------------------------------------------------------

 NGÀY  GIỜ  NỘI DUNG  
       
 12.04  08:00  Đón tiếp  
 T2  08:00  Tập luyện  
   09:00  Họp trọng tài  
       
 13.04  09:00  Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu  
 T3  09:00  Họp BTC, Lãnh đội  
       
 14.04  08:00  10m Súng trường hơi nam  pdf
 T4    10m Súng trường hơi nam - Đồng đội  pdf
   14:00  10m Súng trường hơi nam - Chung kết  pdf
   08:00  50m Súng ngắn nam  pdf
     50m Súng ngắn nam - Đồng đội  pdf
   08:00  25m Súng ngắn thể thao nữ  pdf
     25m Súng ngắn thể thao nữ - Đồng đội  pdf
     25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết  pdf
       
 15.04  08:00  10m Strường di động tiêu chuẩn nữ  pdf
 T5    10m Strường di động tiêu chuẩn nữ - Đđội  pdf
     10m Strường di động tiêu chuẩn nữ - Ckết  pdf
   08:00  10m Súng trường hơi nữ  pdf
     10m Súng trường hơi nữ - Đồng đội  pdf
     10m Súng trường hơi nữ - Chung kết  pdf
   08:00  25m Súng ngắn bắn nhanh nam  pdf
     25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Đđội  pdf
     25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Ckết  pdf
       
 16.04  08:00  10m S.trường di động tiêu chuẩn nam  pdf
 T6    10m S.trường di động tiêu chuẩn nam - Đđội  pdf
     10m S.trường di động tiêu chuẩn nam - Ckết  pdf
   08:00  10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội  pdf
     10m S.trường hơi hỗn hợp đồng đội - Ckết  pdf
   08:00  25m Súng ngắn thể thao nam  pdf
     25m Súng ngắn thể thao nam - Đồng đội  pdf
   16:00   Khai mạc, Trao thưởng  
       
 17.04  08:00  10m S.trường di động hỗn hợp nữ  pdf
 T7    10m S.trường di động hỗn hợp nữ - Đồng đội  pdf
   08:00  10m Súng ngắn hơi nam  pdf
     10m Súng ngắn hơi nam - Đồng đội  pdf
     10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết  pdf
   08:00  50m Súng trường nằm nam  pdf
     50m Súng trường nằm nam - Đồng đội  pdf
       
 18.04  08:00  10m S.trường di động hỗn hợp nam  pdf
 CN    10m S.trường di động hỗn hợp nam - Đđội  pdf
   08:00  50m Súng trường 3 tư thế nữ  pdf
     50m Súng trường 3 tư thế nữ - Đồng đội  pdf
     50m Súng trường 3 tư thế nữ - Chung kết  pdf
   08:00  10m Súng ngắn hơi nữ  pdf
     10m Súng ngắn hơi nữ - Đồng đội  pdf
     10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết  YTube
   08:00  25m Súng ngắn ổ quay nam  pdf
     25m Súng ngắn ổ quay nam - Đồng đội  pdf
       
 19.04  08:00  50m Strường 3 tư thế nam  DS
 T2    50m S.trường 3 tư thế nam - Đồng đội  DS
     50m S.trường 3 tư thế nam - Chung kết  
   08:00  10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội  DS
     10m S.ngắn hơi hỗn hợp đồng đội - Ckết  
       
 20.04  08:00  25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam  DS
 T3    25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam - Đđội  DS
   08:00  50m Súng trường nằm nữ  DS
     50m Súng trường nằm nữ - Đồng đội  DS
   11:30  Bế mạc, Trao thưởng