VÔ ĐỊCH CÁC CLB BẮN SÚNG TOÀN QUỐC - 2018

TRUNG TÂM HL TT QG - HÀ NỘI. 10.10 - 19.10.2018
 
   HUY CHƯƠNG  

------------------------------------------------------------------------------------------

 THỨ  NGÀY  GIỜ NỘI DUNG KLQG
           
 T4  10.10  08:00 Đón tiếp các đoàn    
     08:00 Tập luyện các tuyến    
     09:00 Họp trọng tài    
           
 T5  11.10  08:00 Họp trọng tài    
     09:00 Họp BTC - Trưởng đoàn    
     09:00 Kiểm tra vũ khí, trang bị thi đấu    
           
 T6  12.10 10:00 Khai mạc    
    14:00 50m Súng trường nằm nam    pdf
      50m Súng trường nằm nam - Đồng đội    pdf
           
    14:00 25m Súng ngắn thể thao nam    pdf
      25m Súng ngắn thể thao nam - Đồng đội    pdf
           
 T7  13.10 09:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ    pdf
      10m S.trường hơi di động tiêu chuẩn nữ - Đồng đội    pdf
      10m S.trường hơi di động tiêu chuẩn nữ - Chung kết    pdf
           
    09:00 10m Súng ngắn hơi nữ    pdf
      10m Súng ngắn hơi nữ - Đồng đội    pdf
    14:00 10m Súng ngắn hơi nữ - Chung kết    pdf
           
    09:00 25m Súng ngắn bắn nhanh nam    pdf
      25m Súng ngắn bắn nhanh nam - Chung kết    pdf
           
    09:00 50m Súng trường nằm nữ    pdf
      50m Súng trường nằm nữ - Đồng đội    pdf
           
 CN  14.10 09:00 10m Súng trường hơi nam    pdf
      10m Súng trường hơi nam - Đồng đội    pdf
      10m Súng trường hơi nam - Chung kết    pdf
           
    09:00 10m Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam    pdf
      10m S.trường hơi di động tiêu chuẩn nam - Chung kết    pdf
           
    09:00 25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam    pdf
           
    09:00 Đĩa bay Skeet nam / Chung kết    pdf
      Đĩa bay Skeet nam - Đồng đội    pdf
           
    09:00 Đĩa bay Skeet nữ / Chung kết    pdf
      Đĩa bay Skeet - Đồng đội    pdf
           
T2  15.10 09:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ    pdf
      10m S.trường hơi di động hỗn hợp nữ - Đồng đội    pdf
           
    09:00 10m Súng trường hơi nữ  QN  pdf
      10m Súng trường hơi nữ - Đồng đội  VP  pdf
      10m Súng trường hơi nữ - Chung kết    pdf
           
    09:00 25m Súng ngắn Ổ quay nam    pdf
      25m Súng ngắn Ổ quay nam - Đồng đội    pdf
           
    09:00 50m Súng trường 3 tư thế nam    pdf
      50m Súng trường 3 tư thế nam - Chung kết  HD  pdf
           
    09:00 Đĩa bay Trap nam / Chung kết    pdf
      Đĩa bay Trap nam - Đồng đội    pdf
           
    09:00 Đĩa bay Trap nữ / Chung kết    pdf
      Đĩa bay Trap nữ - Đồng đội    pdf
           
T3  16.10 09:00 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp nam    pdf
           
    09:00 25m Súng ngắn thể thao nữ    pdf
      25m Súng ngắn thể thao nữ - Đồng đội    pdf
      25m Súng ngắn thể thao nữ - Chung kết CAND  pdf
           
    09:00 50m Súng trường 3 tư thế nữ    pdf
      50m Súng trường 3 tư thế nữ - Đồng đội    pdf
      50m Súng trường 3 tư thế nữ - Chung kết    pdf
           
    09:00 10m Súng ngắn hơi nam    pdf
      10m Súng ngắn hơi nam- Đồng đội    pdf
      10m Súng ngắn hơi nam - Chung kết    pdf
           
    09:00 Đĩa bay Double Trap nam / Chung kết    pdf
      Đĩa bay Double Trap nam - Đồng đội    pdf
           
    09:00 Đĩa bay Double Trap nữ / Chung kết    pdf
      Đĩa bay Double Trap nữ - Đồng đội    pdf
           
T4  17.10 09:00 50m Súng ngắn bắn chậm nam    pdf
      50m Súng ngắn bắn chậm nam - Đồng đội    pdf
    11:00 Bế mạc